Komponentdatabase

Etikk

Etikk handler om verdisyn, folkeskikk og å vise respekt for medmennesker og samfunnet rundt oss.

Gjennom vårt daglige virke settes vi jevnlig overfor etiske valg. Det er derfor viktig å være bevisst på dette, og å ha «kjøreregler» for hvordan vi skal opptre. Vår oppførsel er med på å bestemme vårt omdømme, både hos våre kunder, leverandører og i samfunnet rundt oss

1) Interessekonflikter
En etisk konflikt vil kunne oppstå når noen har personlig fordel av sin stilling. Vi skal:

 • rapportere til ledelsen gaver fra forbindelser når verdien er over kr 300
 • unngå interesser i konkurrerende virksomhet, hos kunder eller leverandører
 • ikke praktisere fordelsbehandling av familiemedlemmer
 • unngå privat bruk av bedriftens eiendeler
 • huske at forretningshemmeligheter skal være hemmeligheter

2) Forhold til kunder, leverandører og konkurrenter
Våre kunder er vår viktigste resurs, og det er viktig at kundene kan stole på oss. Vi skal:

 • holde avtaler og oppfylle forpliktelser
 • ikke spre opplysninger om kunders produkter eller om feil og mangler
 • unngå negativ omtale av konkurrenter
 • kunne stå inne for våre forretningsmetoder
 • vise respekt for konkurranselovgivningen

3) Forholdet til kollegaer og medarbeidere
Et trygt og godt arbeidsmiljø er basert på hvordan vi selv opptrer i det daglige. Vi skal:

 • vise respekt og ansvar, og gi trygghet på arbeidsplassen
 • ikke spre rykter om, mobbe eller på annen måte forulempe kollegaer
 • være åpne for konstruktiv kritikk
 • praktisere relevant likebehandling

4) Reaksjoner og rutiner
I arbeidet med etisk adferd er det viktig å reagere når urett skjer. Vi skal:

 • varsle når brudd på etiske regler registreres
 • reagere og følge opp når brudd er registrert eller varslet
 • formidle kunnskap om etisk framferd, og følge våre interne rutiner

Om ASDs industristandard for Etikk og Anti-korrupsjon
Simpro har gjennom sitt medlemskap i FSi sluttet seg til industristandarden (CIS) for etikk og anti-korrupsjonsarbeid som den europeiske paraplyorganisasjonen for fly-, rom- og forsvarsindustri (ASD) har fastsatt. FSi har et vedtektsfestet ansvar for å arbeide med bevissthet omkring etikk og samfunnsansvar.

ASD Standarden er utarbeidet av ASD Ethics and Anti-Corruption Task Force som er satt sammen av representanter fra et bredt utvalg europeiske medlemsbedrifter, akademia og internasjonale organisasjoner. Målet er at flest mulig av ASDs medlemsbedrifter skal slutte seg til standarden.

ASDs medlemsbedrifter er av varierende størrelse. Videre tilsier nasjonal lovgivning og praksis at det er forskjeller mellom nasjonene. Det er derfor ikke mulig å implementere standarden på identisk samme måte i alle ASDs medlemsbedrifter. Det overordnede målet er at alle medlemsbedrifter skal slutte seg til prinsippene i standarden og implementere de tiltak som er utarbeidet så langt det passer i.f.t. den enkelte virksomhet og innenfor rammen av den til enhver tid gjeldene nasjonale lovgivning og retningslinjer.

CSR Corporate Social Responsibility
Bedrifters samfunnsansvar er en side av etisk adferd som i det senere er blitt mer fokusert, også blant våre forbindelser.

Kort kan CSR oppsummeres i disse punktene:

 • Respektere og støtte de internasjonale menneskerettighetene, og ikke delta i virksomhet som innebærer brudd på menneskerettighetene
 • Respektere foreningsfriheten og anerkjenne retten til kollektive forhandlinger
 • Avskaffe alle former for tvangsarbeid, barnearbeid og diskriminering i arbeidsforhold
 • Ha en føre-var-tilnærming i miljøsaker, ta initiativ til økt miljøansvar og fremme spredning og utvikling av miljøvennlig teknologi
 • Motarbeide alle former for korrupsjon, inklusive bestikkelser og lignende